Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คุณลักษณะเฉพาะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับและยกตู้สินค้าที่ท่าเรือหรือลานตู้สินค้า สามารถยกตู้สินค้าได้ทั้งขนาด 20 ฟุต, 40 ฟุต และ
45 ฟุต แบ่งลักษณะการใช้งาน ดังนี้

- ใช้กับเครนหน้าท่าเรือ ซึ่งแยกออกเป็น แบบ Single Lift และ Twin Lift ยกตู้ได้ 20 ฟุต 2 ตู้ พร้อมกันหรือยกตู้ 40 ฟุต 1ตู้
- ใช้กับรถเครนแบบคานยกล้อยาง (Rubber Tyre Gantry Crane) ใช้กับงานเรียงซ้อนตู้สินค้า ในลานตู้สินค้า ทำงานด้วย
ระบบไฟฟ้าหรือไฮดรอลิค และเป็นแบบ Single Lift หรือ Twin Lift
- ใช้กับรถยกเรียงซ้อนตู้ในลานตู้สินค้าแบบยกด้านบนและยกด้านบน Reach Stacker และ Side Lift

ประสิทธิภาพ สามารถยกน้ำหนักตู้สินค้าได้สูงสุด Single Lift Spreader 41 Ton, Twin Lift Spreader 51 Ton

แหล่งผลิต ประเทศมาเลเซีย โดยการควบคุมการผลิตประเทศสวีเดน

 

   
   
   
 
 
 
    Home | Product | Service & Spare Parts | Contect
©Copyright 2016, Machine Technology Co.,Ltd. All right reserved.